کاربر ها

فوق لیسانس عکاسی،دبیر هنر،زبان

مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی همراه با ایجاد هوش هیجانی و تحریک و پیگیری فوق لیسانس سازه مهارت برنامه نویسی و نرم افزاری محقق فاز مطالعاتی ، تحقیقاتی و عملیاتی ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی ایده تبلیغاتی و مشاور تجاری سازی @civil0person