مهسا م.

پژوهشگر علمی- صنعتی ترجمه متون تخصصی معدن-زمین شناسی ژئوفیزیک، ژئوشیمی تدوین کلیپ صنعتی -تبلیغاتی

عضویت، مهر 1396

هنوز پروژه ای انجام نداده است.مهارت ها

مهارت های مهسا م.