اشکان ط.

کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش کنترل

عضویت، مهر 1396
متولد،2 بهمن 1371

هنوز پروژه ای انجام نداده است.مهارت ها

مهارت های اشکان ط.