میلاد ز.

برنامه نویس، گرافیست

عضویت، مهر 1396
متولد،14 اسفند 1373

هنوز پروژه ای انجام نداده است.مهارت ها

مهارت های میلاد ز.