تدریس

توسط سارا در تاریخ 26 مهر 1396

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی کارهای متفرقه

با مهارت

Analytics MariaDB اینستاگرام

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

البته قیمت و مدت ترجمه به متن و تعداد صفحات آن دارد.

30,000 ریال در 30 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید