تایپ و ترجمه متن انگلیسی به فارسی

توسط داودشفیعی در تاریخ 23 مهر 1396

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

بیوتکنولوژی

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید