ترجمه

توسط نسترن ش. در تاریخ 19 مهر 1396

ترجمه انگلیسی به فارسی

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

ادبیات و زبانشناسی

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

هر صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی (معادل 180 واژه) 7500 تومان. زمان مورد نیاز برای هر 5 صفحه ترجمه 1 روز.

75,000 ریال در 1 روز
990,000 ریال در 1 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید