ترجمه

توسط jilayosefi در تاریخ 18 مهر 1396

لیسانس مترجمی زبان انگلیسی

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی نویسندگی و ترجمه

با مهارت

Vuforia

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

مترجم

10,000 ریال در 0 روز
برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید