ضمانت

تمامی پروژه های انجام شده تا 10 روز بعد از تحویل شامل ضمانت هستند. مبلغ پرداختی شما تا 10 روز بعد از تحویل پروژه نزد شرکت محفوظ خواهند ماند و بعد از طی شدن زمان ضمانت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.