تراکنش

توسط وحید در تاریخ 3 آبان 1396

این اپکلیشن مخصوص تراکنش امن است.

منتظر پیشنهاد   در دسته بندی برنامه نویسی

با مهارت

پردازش تکاملی ساختمان های گسسته

اشتراک گذاری

پیشنهاد ها

توسط کاربران سایت ارائه شده است.

برای انجام این پروژه پیشنهاد بدهید